Statut

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr 3/2015r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Łebskiego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 28 października 2015r.

Statut

 Łebskiego Towarzystwa Oświatowego

Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1. Łebskie Towarzystwo Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza osoby fizyczne i prawne zamierzające w różnych formach prowadzić działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży.

§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łeba, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe, które mogą ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§ 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Rozdział II

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:

 • a) powołanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Łebie,
 • b) wdrażanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
 • c) prowadzenie działalności pożytku publicznego

§ 8. 1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • a) inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
 • b) organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych;
 • c) współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów stowarzyszenia;
 • d) popularyzację wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania;
 • e) tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw w dziedzinie oświaty i wychowania;
 • f) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
 • g) prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe.

2. W zakresie działalności odpłatnej/nieodpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi zadania w zakresie:

 • a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • b) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • d) przeciwdziałania patologiom społecznym.

§ 9. Tworząc Społeczne Szkoły Ponadgimnazjalne w Łebie Towarzystwo Oświatowe ma na celu wychowanie morskie poprzez:

 • a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z historii żeglarstwa, teorii żeglarstwa, szkutnictwa;
 • b) podstaw windsurfingu, kiteserfing;
 • c) organizacji sportowych imprez morskich;
 • d) sporów motorowodnych;
 • e) zintegrowanego systemu ratownictwa lądowego i wodnego.
 • f) wspieranie i promowanie środowiska żeglarskiego Łeby, kultywowanie polskich tradycji morskich.

§ 10. Dla osiągnięcia tych celów przyjęte będą odpowiednie formy działania:

 • a) stworzenie klas międzynarodowych;
 • b) stworzenie ligi żeglarskiej w ramach powiatu;
 • c) współpraca z organizacjami zajmującymi się wychowaniem morskim;
 • d) stworzenie „centrum” w Łebie dla organizacji zajmujących się wychowaniem morskim (w ramach tradycji i nowych form);
 • e) w nawiązaniu do profilu – szerokie propagowanie edukacji ekologicznej dotyczącej zasobów morskich.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i cudzoziemcy.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne.

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 • a) zwyczajnych;
 • b) wspierających;
 • c) honorowych.

§ 13. 1.   Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia zostaje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 14. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 15. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szkoły.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 16. 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 • a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
 • b) możliwość korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 • c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:

 • a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • b) budowanie dobrego wizerunku Stowarzyszenia.
 • c) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 • d) opłacanie składek członkowskich:
  • wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Oświatowego w Łebie;
  • pełne składki członkowskie powinny być wpłacone do dnia Walnego Zgromadzenia Członków ŁTO za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 17. 1. Członek wspierający i honorowi posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działającymi w Stowarzyszeniu za pośrednictwem ustanowionego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały , w przypadku naruszenia przez członka statutu Stowarzyszenia;
 3. niezapłacenie składek członkowskich zgodnie z § 16 pkt 2 c Statutu jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w ŁTO.
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawnej.

§ 19. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:

 • a) Walne Zgromadzenie Członków,
 • b) Zarząd,
 • c) Komisja Rewizyjna.

§ 21. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 22. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

§ 23. 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwoływane w każdym czasie, szczególnie w uzasadnionych wypadkach przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 24. 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

 • a) członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
 • b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarząd powiadamia członków z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności co najmniej połowy członków.

4. Głosowania są jawne, chyba że tajności zażąda co najmniej 10% członków.

5. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

6. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż w 3 dni  i nie później niż w 7 dni po pierwszym terminie.

§ 25. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • a) Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • b) Ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 • c) Ocena i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • d) Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • e) Nadawanie, pozbywanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 • f) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia
 • g) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 • h) Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
 • i) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • j) Uchwalanie budżetu,
 • k) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • l) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

§ 26. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

§ 27. 1. Zarząd składa się od 4 do 6 osób tj: Prezesa, Wice Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i w razie potrzeby 2 członków.Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybiera członków Zarządu bezwzględną większością głosów.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 28. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 29. Do zakresu działania Zarządu należy:

 • a) realizacja bieżąca celów statutowych Stowarzyszenia;
 • b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 • c) wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków;
 • d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • h) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz stowarzyszenia.
 • i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • j) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 30. 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i działa pod kierownictwem Przewodniczącego.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
 • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z póź. Zm.)

5. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 31. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 • b) kontrolowanie działalności Zarządu,
 • c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • e)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 • f) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 • g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 32. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33. Na fundusze składają się:

 • a) składki członkowskie;
 • b) dochody z nieruchomości i ruchomości będące w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 • c) dotacje i subwencje;
 • d) darowizny i zapisy;
 • e) wpływy z działalności statutowej;
 • f) dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych zezwoleń.

§ 34. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub jednostek podległych.

§ 35. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 37. 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli oraz wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenia pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego, i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby działające łącznie: Prezes i Skarbnik lub Sekretarz.

2. Zabrania się:

 • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej osobami bliskimi,
 • b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U Nr 96,poz.873)
 • d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podatników, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI – Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności ca najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 39. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 40. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.